Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Motorik

Barn behöver röra på sig, leka och utforska för att utvecklas och skaffa sig erfarenheter.

Motorik delas oftast in i grov- och finmotorik. Grovmotorik är större rörelser som engagerar hela kroppen till exempel att springa, klättra och hoppa. Finmotorik är händerna och fingrarnas rörelser till exempel rita, klippa och bygga med lego.

Barn med god motorik har en god kroppsuppfattning och självförtroende och har inga problem att utföra motoriska övningar i ett socialt sammanhang. Barn med motoriska svårigheter eller barn som är mycket försiktiga undviker situationer där det krävs motoriska färdigheter med bland annat koordination och balans. Detta gör att de drar sig undan och får därmed inte den motoriska erfarenheten genom att pröva och öva.

Genom att stimulera miljön, både utifrån barnens utvecklingsnivå och motoriska förmåga, får barnen en nyfikenhet och intresse för motoriska aktiviteter.
Det är viktigt att barnen känner att de har klarat och lyckats med utförandet för att öka självkänslan och motivationen.

Barnmotoriken har utvecklat en modell inom rörelseträning i området motorik och perception för att öka barns motivation till motorisk aktivitet och att få känna rörelseglädje. Barnmotoriken utbildar er i denna rörelseträning och ger er redskap för att stimulera barns motorik, rörelseträning
Rörelseträningen passar alla barn och kan enkelt anpassas till er och de speciella behov som finns i era barngrupper.

Kontakta Barnmotoriken för att boka en utbildning!

802